Материалы по этномузеологии

Традиционална и савремена исхрана становника општине Пирот (2010)

Рад представља етнолошки запис о исхрани на крајњем југоистоку Републике Србије у ХХ и на почетку ХХI века. Предмет интересовања је традиционална и савремена исхрана српског првенствено сеоског становништва, а исхрана у граду и савремена исхрана само у оној мери колико је било неопходно да се укаже на порекло и континуитет појединих културних елемената, тј. да се успостави веза између традиционалног и савременог у култури исхране становника општине Пирот. Циљ рада је да представи савремена сазнања о исхрани у пиротском крају и да допринесе бољем познавању и очувању националног и културног идентитета његових становника. Рад је првенствено заснован на теренским подацима прикупљеним у периоду од 2000. до 2004. године систематизованим и презентованим у одељцима о исхрани сеоског и градског становништва. Циљ истраживања исхране био је да се утврде чињенице важне за стварање слике о исхрани у пиротском крају и да се њиховим сагледавањем, обрадом и публиковањем допринесе очувању традиционалне исхране као важног сегмента народне културе, те да се да допринос упознавању и очувању етно-регионалног идентитета становни-
ка овог краја. Рад је илустрован географском картом општине Пирот, цртежима и фотографијама. На карти су обележена села у којима су обављена истраживања и из којих потичу објављене фотографије и цртежи. На
крају рада су прилози: списак коришћене литературе, списак села и казивача, списак латинских назива за плодове природе и списак етнографских предмета с територије општине Пирот који се чувају у Етнографском
музеју у Београду.

Шарац Момчиловић В. Традиционална и савремена исхрана становника општине Пирот // Гласник Етнографског музеја у Београду. Књ. 74. Св. 1. 2010. С. 317-408.